Barış ve Demokrasi Partisi

Posts Tagged ‘BDP

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na Sunduğumuz Maddeler

ImageTürkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu TBMM’de bulunan 4 partiden eşit sayıda milletvekilinin katılımıyla yeni bir anayasa yazmak üzere oluşturulmuş, hepimizin bildiği gibi 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren de madde yazımına geçmiştir. Komisyon toplam 21 maddeyi müzakere ettikten sonra, bütün siyasi partilerden Temel Haklar ve Özgürlükler faslındaki tüm madde önerilerini 25 Temmuz 2012’ye kadar göndermelerini isteyerek toplantılarına ara vermiştir. Maddelerin teslim tarihinde sadece Barış ve Demokrasi Partisi maddelerini Komisyon’a bildirmiştir. BDP’nin bu bölüm için toplam 30 madde önerisi olmuştur.

Partimizin madde önerileri, tüm bireylerin ve halkların uluslararası standartlardaki insan hak ve özgürlüklerden yararlanmasını hedefleyen, demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi bir anayasa talebimizi doğrular niteliktedir. Türkiye’de yaşayan tüm farklı kimliklerin, kültürlerin, dillerin ve inançların yeni demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi anayasanın güvencesi altında olması gerektiğine inanıyoruz. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve başkaca hiçbir türden ayrım yapılmaksızın tüm yurttaşlar eşit anayasal haklara sahip olmalıdır. Emekçi kesimlerin sosyal haklarının bütün boyutlarıyla sağlandığı ve güvence altına alındığı, kadın haklarının tanındığı ve güçlendirildiği bir anayasa yazılmalıdır. Yeni anayasa sadece insanların değil dünyadaki tüm canlıların varoluşunu dikate alarak ekolojik bir yaklaşımla yazılmalıdır. Yeni anayasa merkezi yetkileri toplumun öz örgütlenmeleri eliyle yerel bölgelere ve halka yayan gerçek anlamda demokratik bir anayasa olmalıdır. Adına yakışır bir demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi “yeni anayasa”, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yollardan çözümü, diğer tüm farklı toplumsal kesimlerinin demokratik hak taleplerinin karşılanması ve tarihimizle yüzleşilmesi bakımından son derece önemlidir. Bütün madde önerilerimiz bu temel perspektifimizi ve taleplerimizi destekler, derinleştirir ve genişletir niteliktedir.    

Önerdiğimiz 30 madde içinde toplumun tüm kesimlerini ilglendiren, tüm toplumsal kesimlerin temel hak ve özgürlüklerini genişleten maddeler bulunmaktadır. Bunlardan, anayasaya temel yaklaşımımızı özetleyen birkaçını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz:

(BDP) Vatandaşlık

Madde – (1) Türkiye vatandaşlığının kazanılmasında, kullanılmasında ve kaybedilmesinde, dil, din, ırk, etnik köken, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim ve benzeri farklılıklar gözetilemez. Vatandaşlığa ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.

(2) Hiç kimse kendi isteği dışında vatandaşlıktan çıkartılamaz.

(BDP) Kadın Hakları  

Madde – (1) Devlet, kadın ile erkek eşitliğine dayalı bir toplumsal düzeninin koşullarını sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla devlet, medeni durumlarına bakılmaksızın tüm kadınların siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki hak ve özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen, zedeleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan her türlü ayrımcılıkla mücadele eder, buna yönelik gerekli tedbirleri alır.

(2) Devlet, kadına yönelik her türlü kötü muamele ve şiddeti, kadın ticaretini ve kadın bedeninin istismarını önlemekle yükümlüdür. Devlet, aile içi şiddet ve namus cinayetlerinin insanlık suçları olduğunu kabul eder.

(3) Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir toplumsal düzenin koşullarının oluşturulması için kadınların tüm haklarının kullanımına ilişkin olarak devlet pozitif ayrımcılık hükümleri uygular.

(4) Kadınların, siyasal partilerin genel merkez ve il örgütleri, üniversiteler ile sendika ve üst kuruluşların yönetim organlarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, il genel meclisi, il belediye meclisi ve büyükşehir belediye meclislerine eşit katılımını sağlamak amacıyla kota uygulaması da dahil olmak üzere özel politikalar uygulanır.

(5) Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla, ulusal eylem planları hazırlayacak ve uygulanmasını denetleyecek, özerk bütçeli ve bağımsız bir Kadın-Erkek Eşitliği Konseyi oluşturulur. Bu Konsey’in oluşturulmasında ve üyelerinin belirlenmesinde kadın örgütlerinin katılımı ve söz hakkı esastır.

(BDP) Anadilini Kullanma Hakkı

Madde – (1) Herkes anadilini kullanma hakkına sahiptir. Hiç kimse anadilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz.

(2) Herkes kendi anadilinde düşünce ve kanaatlerini hukuken meşru bütün araç ve yollarla, tek başına veya toplu olarak ifade etme ve yayma özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, anadilinde yazılı, görsel ve işitsel iletişim araçlarını kurma, işletme ve bunlardan yararlanmayı da kapsar.

(3) Resmi dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi şartıyla herkes, anadilinde eğitim ve öğrenim görme hakkına sahiptir. Bu hak, eğitim ve öğrenim sürecinin bütün aşamalarını kapsar.

(4) Herkes kendi anadilinde kamu hizmeti görme ve kamu idaresiyle olan ilişkilerinde anadilini kullanma hakkına sahiptir.

(5) Bu hakkın kullanımına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.

(BDP) Siyasi Parti Özgürlüğü

Madde – (1) Seçme hakkına sahip olan her vatandaş, önceden izin almaksızın, siyasî parti kurma ve partilere üye olma hakkına sahiptir.

 (2) Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partilerin parti içi düzenlemeleri, çalışmaları, kararları ve aday belirleme yöntemleri demokrasi ilkelerine aykırı olamaz. Siyasi parti teşkilatlarının karar organları, cinsiyetler arası adil temsil ve katılımı sağlayacak şekilde oluşturulur. Cinsiyet Kotası %40’ın altında olamaz.

(3) Siyasî partiler ticarî faaliyette bulunamazlar; yabancı devletlerden maddi yardım alamazlar.

(4) Siyasi partiler, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik anayasal düzeni yıkmayı amaç edinemezler; savaş kışkırtıcılığı, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık veya kin ve nefret savunuculuğu yapamazlar.

(5) Bir siyasî partinin; tüzüğünün veya programının 4. fıkra hükümlerine aykırı görülmesi veya bu fıkra hükümlerine aykırı eylemleri bilinçli, kararlı ve sürekli bir şekilde işlediğinin tespit edilmesi halinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine, Anayasa Mahkemesince partiye ihtarda bulunulur. İhtarı izleyen iki ay içinde tüzük veya programdaki  aykırılık giderilmediği veya 4. fıkra hükümlerine aykırı eylemlere devam edildiği takdirde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ilgili parti hakkında dava açılması talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iletir. Meclis Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan her bir siyasî partinin beşer üye ile temsil edileceği ve Meclis Başkanının başkanlık edeceği bir Komisyon oluşturur. Komisyonun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla vereceği karar üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dava açılır. Bu dava, Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır.

(6) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan davalarda, seçim dönemi hariç ilgili siyasi partinin hazine yardımından geçici olarak muaf tutulması ile cezalandırılmasına veya geçici olarak faaliyetten alıkonulmasına karar verebilir.

(7) Siyasi partilerin mali denetimleri Sayıştay tarafından yapılır. Sayıştay’ın bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.

(8) Siyasi partilerin kuruluş ve çalışmaları, gelir ve giderleri, mali denetimleri ile siyasi partilerin ve adayların seçim harcamaları ve usulleri demokratik ve şeffaf yönetim ilkeleri çerçevesinde kanunla düzenlenir.

(BDP) Temel Gelir Hakkı

Madde – (1) Herkes kendisi ve ailesini açlıktan ve yoksulluktan koruyacak, asgari düzeyde beslenme, barınma, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayabileceği temel gelir hakkına sahiptir.

(2) Devlet, temel gelirden yararlanacak kişilerin saptanması, ilgili kaynaklarının yaratılması ve hak sahiplerinin temel gelire düzenli biçimde erişebilmesini sağlamakla yükümlüdür.  Bu konudaki düzenlemeler yasayla yapılır.

(3) Temel gelirden vergi alınmaz. 

(BDP) Kültürel Kimlik Hakkı

Madde – (1) Herkes, insani varoluşun çoğulcu yapısından kaynaklanan farklı kültürlere ve kimliklere sahiptir. Herkesin kendi kültürünü ve kimliğini geliştirme hakkı vardır. 

(2) Devlet, bütün kimlikleri ve kültürleri tanır; bütün kültürlerin ve kimliklerin kendilerini özgürce ifade etme, koruma, geliştirme ve yayma hakkını güvence altına alır.

(3) Devlet, bütün kültür ve kimliklere mensup bireyler ve topluluklar arasında hoşgörü ve diyalog kültürünün gelişmesini teşvik eder; karşılıklı saygı, anlayış ve işbirliğini sağlamak için eğitim, kültür ve medya alanlarında etkili tedbirler alır.

(BDP) Barış Hakkı

Madde – (1) Herkes, barış içinde ve şiddetten korunarak yaşama hakkına sahiptir. Devlet ülke içinde barışı sağlamak ve korumak, dış ilişkilerini barışçıl hedef ve amaçlarla yürütmekle yükümlüdür.

(2) Barış kültürünü geliştirmek, belli bir toplumsal kesime ya da gruba yöneltilmiş nefreti yayan, körükleyen, teşvik eden ya da meşrulaştıran tüm ifade biçimlerinin ve savaş kışkırtıcılığı, militarizm, antisemitizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile her türden ayrımcılığın önlenmesi için yasal düzenlemeleri yapmak etkin ve caydırıcı önlemler almak devletin yükümlüğündedir.

(3) Devlet, silah üretimine sınır ve denetim getirmek, silaha erişimi zorlaştırmak ve silah kullanımını mümkün olan en alt seviyeye indirmek için gerekli önlemleri alır, yasal düzenlemeleri yapar, etkili ve sürdürülebilir bir silahsızlanma politikası yürütür.

(BDP) Temiz Suya Ve Yeterli Gıdaya Erişim Hakkı

Madde – (1) Herkesin temiz ve ücretsiz suya ve sağlıklı gıdaya erişim hakkı vardır. Devlet herkesin temiz ve sağlıklı suya bedelsiz ya da erişilebilir bir bedelle ulaşabilmesini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Devlet bu amaçla,  biyoçeşitliliğin korunması, GDO’lu ürünlerin ülkeye girişinin üretiminin ve pazarlanmasının engellenmesi, tarım arazilerinin ve köylerin ortak mülkiyetinde olan meraların korunması ve geliştirilmesi, tohumların serbest dolaşımının ekiminin ve çoğaltılmasının sağlanması için gerekli önlemleri alır, yasal düzenlemeleri yapar,  küçük ölçekli çiftçiliği güçlendirir, doğaya uyumlu yerel girişimleri, üretim kooperatiflerini ve geleneksel tarımı destekler.

(BDP) Sendika Kurma Hakkı

Madde  – (1) Tüm çalışanlar ve işverenler, önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten çekilme haklarına sahiptir.Sendika kurma hakkı herkes ve bütün meslekler için güvence altındadır. Bu hakkı sınırlamayı veya ona engel olmayı amaç edinen sözleşmeler geçersizdir.

(2) Sendikaların ve üst kuruluşlarının kuruluş, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz ve cinsiyetler arası eşit temsil ve katılım ilkesine uygun olarak belirlenir.

(3) Sendika kuruculuğu ve üyeliğinde fiilen çalışma şartı aranmaz.

(4) Hizmet mekanı ev olan bütün işler, temizlik, bakım ve diğer hizmetler ev işçiliği kapsamındadır ve sendika kurma hakkından yararlanır.

(5) Devlet, çalışma yaşamına girmeye hazırlananlar ile emek piyasasının dışında kalanlar ve/veya dışında bırakılanlar da dahil, işgücünün hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirme gereksinimi içinde olan tüm kesimlerin sendika hakkını etkin biçimde kullanabilmesini teşvik eder ve gerekli yasal önlemleri alır.

(6) Tüm kamu çalışanları sendika kurma hakkına sahiptir.

(7) Sendika kurma hakkı, ancak başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla sınırlanabilir. Sendikalar, ancak bu amaçla ve hâkim kararıyla geçici olarak faaliyetten alıkonabilir veya kapatılabilir.

(BDP) Hakikat Hakkı

Madde – (1) Herkesin hakikate ulaşma, ülkenin tarihsel geçmişiyle ilgili gerçek bilgilere erişme, devlet arşivi dahil bu geçmişe ilişkin belge ve bilgilerin açıklanmasını isteme hakkı vardır. 

(2) Hakikat hakkının kullanımını sağlamak için geçici ya da kalıcı kurumlar oluşturmak devletin yükümlülüğündedir.

(3) Soykırım ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı işlemez.

 

     

Reklamlar
Etiketler: , ,

27 Temmuz 2012

 

 Image

BDP PM Sonuç Bildirgesi 

Suriye’de Kürtler, bütün Ortadoğu halklarına yol gösteriyor

BDP PM’si 25 Mayıs 2012 tarihinde siyasal durum, genel kurul ve planlama gündemleriyle toplandı. Toplantıda esas olarak Suriye’deki gelişmeler ve iç politikadaki yansımaları ve Sayın Öcalan’a uygulanan ve bugün itibarıyla tam bir yılı bulan insanlık dışı tecrit ele alınarak şu tespitler yapıldı:

Suriye’de farklı Kürt partilerinin ve o bölgede yaşayan bütün halkların katılımıyla gerçekleşen ve halkın kendi kendisini yönetme iradesiyle kurulan halk meclisleri, hem Suriye hem de tüm Ortadoğu halkları için yol gösterici olmuştur.

Bu gelişmeler, Kürt halkının özgürlük arayışına en hazırlıklı halk olduğunu gösterirken, aynı zamanda; demokrasi, özgürlük, eşitlik arayışına müdahale eden güçlerin, küresel aktörlerin, bölgeyi kendilerine göre dizayn etme çabasına da bir yanıt olmuştur.

Bilindiği gibi küresel aktörler, halkların özgürlük arayışının zeminine “özgür” sermaye piyasasını yerleştirmek istiyorlar. Özgürlük arayışındaki en örgütlü güç olan Kürtler bu projeye eklemlenmedi.

Suriye’de Esad’ın sert müdahalesi süreci hızlandırdı. Suriye Kürtleri, yan yana yaşadığı halklarla birlikte, devlet eksenli olmayan, özgürlük ve eşitlik temelinde statü sağlayan gelecek için adım attı. Suriye Kürtleri gerçekçi bir programa sahip olduğu ve örgütlü olduğu için, bütün hakların geleceğine ışık tutacak bir imkan yarattı. Seçilmiş halk meclisleri dünyaya önemli mesajlar verdi. Bütün halkın katılımına açık olan halk meclisleri, halkları çatışmadan uzak tutmaya çalışan çizgisiyle, dünyada halkların çıkarına değişimi sağlayan tek gücün örgütlü halk gücü olduğunu kanıtladı.

Bu gelişmeler, Esad sonrası Suriye için halklar lehine bir programı olmayanların, Suriye’de herkesin hamisi olma ve herkesi yönetme yaklaşımında olanların Suriye hesapları çöktü. Kürtlerin bir kısmını çatışmaya çekme ve PYD’yi diğer Kürt kesimlerinden, Suriye muhalefetinden soyutlama planları tutmadı.

Başbakan, Suriye’de Kürtleri dışlayan ve haklarının tanınmaması üzerinde şekillenen politikasının çökmesinin telaşı ve öfkesiyle, büyük bir çatışmanın ortasında çatışmasız bir biçimde oluşan halk meclislerini hedef alıyor, böyle bir gelişmeye “müsaade etmeyeceğini” söylüyor. Başbakan’ın, söz konusu Kürtler olduğunda, başka bir ülkenin sınırları içindeki demokratik bir gelişmeye bile tahammülü yok.

Bugüne dek AKP politikalarına destek veren kesimlerin bile, “gerçekle yüzleş, kendi Kürt sorununu çöz” diye AKP’yi uyarmasına rağmen, AKP gerçekle yüzleşmek ve sorunu çözmek yerine şiddet politikalarına devam ediyor.

Bugün itibariyle tam bir yılın dolduğu İmralı tecridi, AKP’nin çözüm değil şiddet istediğinin en önemli göstergesidir. En umutsuz zamanlarda bile barışçı çözüm için öneriler geliştiren Sayın Öcalan’a uygulanan insanlık dışı tecrit, sadece insan haklarının ağır ihlali değildir. Bu tecrit aynı zamanda Kürt sorununda diyalog ve demokratik çözüm yollarının AKP tarafından kapalı tutulmasıdır. Sayın Öcalan 1997’de bile Devlet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde demokratik Ortadoğu birliğinden ve halkların eşit olduğu demokratik rejimlerden söz etmişti. İmralı tecridi aynı zamanda, kan gölünün ortasındaki Ortadoğu halklarının da geleceklerinin ve kardeşliğinin de tectit altında tutulmasıdır.

Çeşitli yargı paketleriyle “demokratikleşme” umudu yaratan AKP iktidarının 3. Yargı paketi de boş çıktı. Cezaevleri yangın yeri. En ufak bir eyleme katılanlar, parti faaliyeti yürütenler tutuklanıyor. Cezaevlerini boşaltmak ve koşulları düzeltmek yerine, Kürt tutsaklar en uzak cezaevlerine sürgün ediliyor.

İşkenceci, tecavüzcü emniyet mensupları adeta ödüllendirilerek terfi ettiriliyor, böylece sorgu odalarında işkence ve tecavüzün önü açılıyor.

Aleviler’in en doğal hakkı cemevlerinde ibadet, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’ten sonra Yargıtay da Alevileri dışlayan, yok sayan,  kararlar alıyor, ibadetin nerede yapılacağına devlet eliyle karar veriyor. 

Topluma “özgürlükçü bir anayasa” sözü vererek oy alan AKP, anayasa çalışmalarında da özgürlükleri sınırlayan bir tutum alıyor.

14 Temmuz’da Diyarbakır’da milletvekillerinin başvuru yaptığı mitinge izin vermeyerek, alana giden vekillere, belediye başkanlarına, parti yöneticilerine şiddet uygulayarak demokratik bir çözümden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha kanıtladı. Seçilmişlerimize uygulanan şiddeti kınıyor ve vekilimiz Pervin Buldan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye’de baskı ve şiddet politikalarına en fazla maruz kalan Kürt halkı ve partimiz, bütün bunlara rağmen demokrasi, özgürlük, eşitlik ve statü mücadelesinden vazgeçmemiştir. Bu vesileyle 14 Temmuz’da AKP’nin sokaktaki faşizmine karşı büyük bir kararlılıkla karşı koyan halkımızı kutluyoruz.

Öte yandan, on yıllardır süregelen Kürtleri bölme çabası bu dönemde de başarılı olamamıştır. Halkımız ve partimiz bir bütün olarak aynı kararlılıkla mücadelesinden bir milim bile sapmamıştır.

Partimizin uzun zamandır stratejik olarak savunduğu “Kürtlerin ulusal birliği ve halkların demokratik birliği” çizgisinin doğruluğu bir kez daha kanıtlanmıştır.Partimizin bu çizgide yürüttüğü diplomasi faaliyetleri ve attığımız politik adımlar, Suriye Kürtlerinin birliğinde de yansımasını bulmuştur.

Şimdi Suriye’de Kürtlerin kazanımlarını koruyacak, Türkiye’de Kürt sorununun çözümünü hızlandıracak, partimize ve halkımıza uygulanan psikolojik savaşı çökertecek, demokratik dönüşümün yanında olan çözüm yanlısı savaş karşıtı bir cephe acildir. Halkların eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden yana demokratik birliği, hem Türkiye’nin hem de tüm Ortadoğu’nun biricik umududur.

Toplantının planlama gündeminde ise şu kararlar alındı:

. Olağan kongremizin üzerinden bir yıl bile geçmeden Parti Meclisimizin 80 asil ve 40 yedekten oluşan 120 kişilik kadrosundan 56 kişi çalışamaz hale gelmiştir. Çoğu tutuklanmış olan ya da tutuklamalar nedeniyle görev değişikliği yapmak durumda kalan arkadaşlarımızın boşluğunu tamamlamak kaçınılmaz hale geldiğinden, 14 Ekim’de Olağanüstü Kongre yapılması kararı alınmıştır.

. Ramazan ayı oyunca tüm vekillerimiz kendi illerinde bulunup, planlamalara katılacaktır.

. Bayramın 3. gününde parti heyetimiz ve sivil toplum örgütü temsilcileri Roboskili aileleri ziyaret edecektir.

. 1 Eylül için “çözüm” temalı etkinlikler planlanacaktır.

. Suriye’deki gelişmeleri gözlemlemek ve görüşmelerde bulunmak üzere Suriye’ye bir heyet hazırlığı yapılacaktır.

. 10 Eylül’de gerçekleşecek olan gazetecilerin duruşmasına katılım için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 

BDP GENEL MERKEZİ

Etiketler: ,

Reklamlar