Barış ve Demokrasi Partisi

Özgürlük ve Demokrasi Bloku Ne Amaçlıyor?

Posted on: 21/05/2011

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blok’u; toplumsal barışını sağlamış, demokratik, kalkınmış, refah içinde bir ülke yaratmak için çalışıyor.

İnkârcı, asimilasyoncu, tekçi “Ulus Devlet” anlayışı; çok kültürlü, çok etnisiteli, çok inançlı toplumsal yapımızı karşılamıyor.

Çözüm, DEMOKRATİK ULUS anlayışını yaşama geçirmektir.

DEMOKRATİK ULUS; tüm toplumsal kesimlerin; eşitliği, özgürlüğü ve gönüllü birlikteliğini ifade eder.

DEMOKRATİK CUMHURİYET; halkın yönetime doğrudan katıldığı; cins ayrımcılığını ortadan kaldıran,  bireyi devlete karşı koruyan, tüm inanç ve kültürlere saygılı; eşitlikçi, özgürlükçü, ekolojik ve demokratik bir yaşamın güvencesidir.

DEMOKRATİK ÖZERKLİK; hantal, bürokratik, hiyerarşik devlet yapısına karşın; halkın yerel meclisler üzerinden yönetime doğrudan katılımına olanak sağlayan, demokratik bir yapıdır.

DEMOKRATİK ÖZERK BÖLGELER; sosyo- ekonomik, kültürel ve coğrafik ölçütler gözetilerek, benzerlik gösteren yerleşim bölgelerinin bir araya getirilmesi ve ortak yönetim mekanizmaları ile hukukunun oluşturulması esasına dayanır. Demokratik Özerk Bölgeler, bölge halklarının talepleri doğrultusunda şekillenir.

Demokratik Özerk Bölgelerde; eğitim, sağlık, çevre, trafik, konut, ulaşım, yerel kaynakların değerlendirilmesi gibi yerel sorunlar, yerel meclisler tarafından çözülür. Özerk bölgeler, merkezi yönetime nüfusları oranında ve azınlıklar gözetilerek seçilmiş temsilcileri ile katılırlar.

DEMOKRATİK ÖZERKLİK; barış içinde, gönüllü birlikteliğe dayalı demokratik ortak bir yaşamı gerçekleştirmenin yegâne güvencesidir.

Demokratik Ulus, Demokratik Cumhuriyet ve Demokratik Özerklik yeni sivil bir anayasa ile gerçekleştirilebilir. Bu nedenle; Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun desteklediği milletvekili adayları, yeni bir anayasa için mücadeleyi, siyasal mücadelesinin vazgeçilmezi olarak görür.

YENİ DEMOKRATİK ANAYASA; evrensel hukuk değerleri ve insan hakları çerçevesinde, özel hiçbir kısıtlama ve ön yargı dışında;  vatandaşlık hukukunu bireysel ve kolektif haklara dayandıran, herhangi bir etnisite, kültür ve inanca ayrıcalık tanımayan, cinsiyet özgürlükçü, sömürüye kapalı, ekolojik, demokratik bir toplum yaratma perspektifi ile hazırlanacaktır.

Devlet nezdinde Sayın Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmeler çerçevesinde müzakere sürecine geçilmelidir.

Yeni Anayasa beklenmeden, Terörle Mücadele Yasası ve özel yetkili mahkemeler kaldırılacaktır.
EMEK, DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK BLOKU; Türkiye’nin geleceğini Kürt sorununun çözümünde görmektedir. Yeni sivil bir anayasa yapılıncaya kadar, acil çözüm için ortaya konan on talebin karşılanması için mücadele edilecektir.

* Askeri ve siyasi operasyonlara son verilmelidir
* Ayırımsız olarak tüm siyasi tutuklular serbest bırakılmalıdır
* %10 seçim barajı kaldırılmalıdır
*Kürt dili ve kültürü önündeki yasal engeller ile düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır.
*Anadilde eğitim ve çok dilli yaşam güvence altına alınmalıdır.
*Sivil demokratik bir anayasa yapılmalıdır.
*Devlet, Silahlı Kuvvetleri çatışma bölgesinden geri çekmeli, jitem gibi illegal savaş birimleri ve köy koruculuğunu tasfiye etmelidir.
*Köye dönüş sağlanmalı ve zararlar tazmin edilmelidir.
*Ademi merkezi yönetime geçilmelidir.
*Hakikatleri Araştırma ve Adalet Komisyonu kurulmalıdır.

EMEK, DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK BLOKU; Farklı inanç gruplarının, inançlarına uygun yaşama hakkının savunucusudur. Tüm inanç gruplarının inanç ve ibadetlerini hiçbir kısıtlama olmaksızın özgürce yaşamalarına olanak sağlayacaktır.

Tüm vatandaşların, inançları ve buna uygun yaşam tarzları ile giyim ve kuşamlarına kısıtlama getiren düzenlemeler kaldırılacaktır.

Zorunlu din dersleri kaldırılacak, Cemevleri’ne ibadethane statüsü kazandırılacak, eğitim müfredatından ALEVİ yurttaşlarımızı rencide eden tüm düzenlemeler çıkarılacaktır.

EMEK, DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK BLOKU; Kadının kurtuluşu olmadan, toplumun kurtuluşu olamayacağı bilinciyle, kadın özgürlük hareketini destekler. Erkek egemen sistemini mahkûm eder.
“Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” için yasal düzenleme mücadelesi yanında; küçük yaşta evlendirme, başlık parası, berdel, çok eşlilik gibi uygulamalara karşı kesintisiz mücadele edilecektir.

EMEK, DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK BLOKU; Tüm toplumsal değişim ve dönüşüm süreçlerinin temel dinamik gücü olan gençliğe özel önem atfeder.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif yeteneklerini geliştirecekleri GENÇLİK AKADEMİLERİ kurulacaktır.

Gençlik sınav merkezli eğitim sisteminin yarattığı ağır baskılardan kurtarılacak, yükseköğretim herkes için bir hak olacak, ÖSYM kaldırılacak; üniversite öğrencilerinin barınma, beslenme, ulaşım, kültürel ve sportif etkinliklere ilişkin faaliyetleri ücretsiz karşılanacaktır.

YÖK kaldırılacak, üniversiteler özerk, demokratik ve özgür bilim merkezleri haline getirilecek, her düzeyde eğitim parasız olacaktır.

Zorunlu askerlik uygulamasına son verilecektir.  Seçilme yaşı 18’e indirilecektir.

EMEK, DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK BLOKU;. Birleşmiş milletlerin engellilere yönelik insan hakları sözleşmesi yaşama geçirilecek, engellilerin işgücünün ülke ekonomisine katılımıyla, engellilerin emekleriyle yaşamlarını kazanmaları sağlanacaktır. Çalışamayacak kadar engeli olanlar demokratik toplum anlayışıyla güvence altına alınacaktır.

EMEK, DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK BLOKU; Ekolojik demokratik toplum paradigmasının ödünsüz takipçisi ve uygulayıcısı olacaktır.

Ekolojik denge esas alınarak, sınırlı doğal kaynakları, sınırsız tüketim güdüsüne karşı korunarak, yaşam döngüsünün sürdürülebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

Sanayileşme ve her türlü ekonomik faaliyette, ekonomik kazanımdan önce, çevre ve doğayı koruyan anlayış öne çıkarılacak, nükleer enerji, HES gibi doğayı tahrip eden projelerin önüne geçilecektir.

Tarihsel mirasın sermaye çıkarlarına feda edilmesine izin verilmeyecektir.

Hasankeyf, Munzur, Allianoi, Perivadisi gibi doğal güzellikler ve tarihi yerler korunacak, başta

Karadeniz bölgesinde olmak üzere, doğal güzelliklerin tahribatına neden olacak hiçbir projeye onay verilmeyecektir.

EMEK, DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK BLOKU; Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için mücadele edilecek, sendikal özgürlükler genişletilecek;  taşeronlaşmaya, yandaşlara çıkar sağlayan özelleştirme düzenlemelerine son verilecektir. Kamu emekçilerine siyaset yapma hakkı tanınacaktır.

Emekli ve çalışanların ücretleri arttırılacak, asgari ücret vergi dışı bırakılacaktır.

Başta eğitim ve sağlık emekçileri olmak üzere, tüm çalışanların mesleki gelişmelerini sağlayacak bir ücret politikası uygulanacaktır.

EMEK, DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK BLOKU; Adalete güven duygusunun kaybolduğu toplumlarda temel hiçbir sorununun çözülemeyeceği bilinciyle; evrensel hukuk ve adalet ölçütlerine uygun bir zihniyetin gelişmesini sağlayacaktır.

Yargı, devleti değil;  hukuku koruyan bir zihniyete kavuşturulacak, yargının taraf olmasına son verilecek, kutsal savunma hakkı önündeki tüm engeller kaldırılacaktır.

Başta Kürtçe savunma hakkı olmak üzere, dileyen herkesin dilediği dilde savunma hakkı yasal güvenceye kavuşturulacaktır.

EMEK, DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK BLOKU; İşsizliğe çare, “savaşı durdurmak” tır diyor. Savaşa ayrılan yüz milyarlarca dolar, yatırımlara yöneltilecek, yeni üretim ve istihdam alanları açılacaktır.

“Savunma Giderleri“ adı altında savaşa ayrılan bütçe; bölgelerarası kalkınma dengesizliğinin giderilmesinde kullanılacaktır.

EMEK, DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK BLOKU; Savaş ortamı gerekçe gösterilerek yayla ve meralar yasaklanmış tarım ve hayvancılık yapılamaz duruma getirilmiştir. Bu nedenle tarım ülkesi olan

Türkiye et ve tarımsal ürünleri dışarıdan almak zorunda kalmıştır. Köylü giderek yoksullaşmış kentlere göç etmek zorunda kalmıştır. Bu uygulamalara son verilecektir

Tarım ve hayvancılık ekolojik bir anlayışla ve makro projelerle geliştirilecektir.
Özerk yapıdaki kooperatifleşmeye öncelik verilecektir.

Genetiği değiştirilmiş Organizmaların kullanımına izin verilmeyecek ve tarımda aşırı kimyasal kullanımı önlenecek, organik tarım teşvik edilecek ve destek verilecektir.

EMEK, DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK BLOKU; Siyaset demokratikleştirilecek. Siyasi Partiler Yasası, TBMM İç Tüzüğü ve seçim yasaları yeniden düzenlenecek, siyasi partilerin kapatılmasına son verilecek,  temsilde ve siyasi partilere yapılan hazine yardımında adalet sağlanacaktır.

Milletvekili dokunulmazlığı, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılacaktır.

EMEK, DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK BLOKU; Dış politikanın barış ekseninde yürütülmesinin sözde değil, özde barışçıl bir anlayışla düzenlenmesinin dünya ve özellikle orta doğu barışına büyük katkı sağlayacağına inanır.

Bu anlayışla; Tüm komşu ülkelerle dostluk ve saldırmazlık paktları imzalanacak, Silahlı Kuvvetler hiçbir gerekçe ile sınır ötesine çıkarılmayacak; nükleer bakteriyolojik, kimyasal silahların üretimi, ithali ve kullanımı yasaklanacaktır.

Türkiye askeri paktlardan ayrılacak, yurt dışında bulundurduğu askeri birliklerini geri çekecektir. Tüm ülkelerle başta Kürtler olmak üzere Türkiye halkları aleyhine yapılmış gizli -açık anlaşma ve sözleşmeler feshedilecektir.

Diğer ülkelerle sürdürülen diplomatik ve ekonomik ilişkiler, çıkar temeline dayandırılmayacak; bu ilişkiler halkların barış içinde karşılıklı dostluk, dayanışma, iyi ilişki ve saygı esası üzerinden geliştirilecektir.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: