Barış ve Demokrasi Partisi

BDP Meclis’te Neler Yaptı? TBMM Grubu Meclis Çalışmaları – 23. Dönem

Posted on: 12/05/2011

BDP grubu 4 yıllık parlamento sürecinde yaptığı çalışmalar, gündeme taşıdığı konular, önerdiği çözüm projeleri ve izlediği demokratik muhalefet çizgisiyle 23’üncü dönem parlamentosuna damgasını vuran parti oldu.

Meclis genel kurul çalışmalarında TBMM kürsünü etkili bir biçimde kullanan BDP grubu, Türkiye’nin temel sorunları olan

-Kürt sorununu,
– yoksulluğu,
– yolsuzluğu,
– eşitsizlik ve adaletsizliği,
– işsizliği, çevre sorunlarını
– Vesayet rejimini,
– eğitim-sağlık sorunlarını,
– kadına yönelk ayrımcı uygulamaları,
– bölgeler arası dengesizliği
– çocuk haklarını,
– engellilerin-kadınların-öğrencilerin sorunlarını,
– faili meçhul cinayetleri,
– hak ihlallerini,
– anadil-yeni anayasa taleplerini
gündeme taşıdı, çözüm önerilerini ortaya koydu, parlamentoyu ve hükümeti göreve çağırdı.

BDP Grubu, 23’üncü dönemde Meclis’te kanunlaşan 762 kanun tasarı ve teklifin toplumsal adalet ve eşitlik ilkelerine uygun bir biçimde yasalaşması için toplumsal talepleri içeren değişiklik önergeleri verdi, yapıcı bir muhalefet izledi.

BDP, Meclis’teki bütçe görüşmelerini eğitimden sağlığa, ulaşımdan imara, çevreden enerjiye, savunmadan devlet personel rejimine, Kürt sorunundan demokratikleşme ve insan haklarına varıncaya kadar Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu sorunların dile getirildiği ve alternatif çözüm politikalarının ortaya konulduğu bir zemine dönüştürdü.

AKP’nin CHP ve MHP’nin desteğiyle Meclisten geçirdiği sınır ötesi operasyon tezkeresine karşı çıkan, barışın sesini Meclis’te temsil eden tek parti BDP oldu.

BDP’li vekiller Meclis kürsüsünden Kürtçe konuşarak anadil taleplerini ve bu konudaki yasakçı uygulamaları siyasetin gündemine taşıdı.

Baskıları protesto amacıyla genel kurulda yapılan oturma eylemi dikkat çeken etkinlikler arasında yer aldı. Kürt sorunu başta olmak üzere Türkiye’nin yaşadığı idari ve yönetsel sorunlar karşısında tek somut çözüm projesi öneren BDP oldu. Demokratik Özerklik Projesini yeni bir idari model olarak öneren BDP, Özerklik Projesi kitapçığını parlamenterlere ulaştırarak tartışmaya açtı.
BDP grubu, gündem dışı konuşmalarla (69 kez söz alındı) da güncel sorunları, yerel-bölgesel konuları Meclis kürsüsünden dile getirdi. Dünya anadil günü, Marmaray projesi, kayıp çocuklar, sel felaketi, güncel insan hakları sorunları, adil yargılama, 12 Eylül mağdurları, kadına yönelik şiddet, cezaevlerindeki sağlık sorunları ve basın özgürlüğü alanında yaşanan sorunlar BDP’li vekillerin gündem dışı konuşmalarda dile getirdiği konu başlıkları arasında yer aldı.

Yasama Denetimi

“BDP, Meclis Başkanlığı’na 1488 yazılı/sözlü soru önergesi verdi.”

BDP grubu, denetim faaliyeti olan yazılı ve sözlü soru önergeleriyle yerelden genele, Demokratikleşme, insan hakları, yargı, eğitim, sağlık, çevre, ekonomi, çalışma yaşamı, kültür gibi alanlarda yaşanan sorunları, yazılı ve sözlü soru önergeleriyle Meclis gündemine taşıdı.

Araştırma Önergeleri

“BDP Grubu, TBMM Başkanlığı’na 267 Araştırma Önergesi verdi.”

Hakikatlerin araştırılması/Kürt sorunu, anadil yasağı, faili meçhul cinayetler-katliamlar, asker intiharları, 12 Eylül darbesi, linç olayları, basın özgürlüğü, cezaevleri, orantısız güç kullanımı, engellilerin sorunları, yolsuzluk, GAP, çevre sorunları-HES projeleri, yoksulluk, eğitim-sağlık alanındaki sorunlar, kadına yönelik şiddet, öğrencilerin sorunları, hayvancılık sektörünün sorunları, küresel ısınmanın boyutları, işsizliğin nedenleri, zorunlu göç, trafik kazaları, maden kazaları, sendikal örgütlülüğün önündeki engeller, mevsimlik işçilerin sorunları araştırma komisyonu kurulması talep edilen konular arasında yer aldı.
BDP’nin danışma kurulunda uzlaşı sağlanamaması üzerine grup önerisi olarak genel kurula indirdiği faili meçhul cinayetler başta olmak üzere temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren onlarca araştırma önergesi AKP grubunun oylarıyla reddedildi.

23. Dönem’de Meclis’e toplam 1109 Araştırma Önergesi verildi. Bunun yüzde 24’ünü BDP’nin önergeleri oluşturdu.


Diğer partilerin milletvekilleri başına düşen araştırma önergesi 4.8’de kalırken, BDP grubunda vekil başına düşen önerge sayısı ise 14.8. Bu oran 20 kişilik BDP grubunun performansının diğer gruplara göre daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Kanun Teklifleri

“BDP Grubunun verdiği kanun teklifi sayısı 99. BDP’nin verdiği kadın-erkek eşitliği komisyonu diğer parti gruplarının da uzlaşmasıyla kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonu olarak kuruldu. 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesi de BDP’nin kanun teklifleri arasında yer aldı.”

Hakikat ve Adalet Komisyonu’nun kurulması, seçim barajının indirilmesi, linç girişimlerinin insanlığa karşı suçlar kapsamına alınması, nefret suçlarının ve ayrımcılığın önlenmesi, cemevlerinin ibadet yeri sayılması, Newroz’un resmi tatil ilan edilmesi, toplantı gösteri yürüyüşleri hakkının genişletilmesi, muhtarların özlük haklarının genişletilmesi, tutukluluk sürelerinin kısaltılması, kadın kotasının yüzde 50’ye çıkartılması, Kenan Evren’in haklarını geri alınması, Şapka ve harf kanuna aykırılığı düzenleyen TCK’da, YÖK, CMK ve TMK’da değişiklik teklifleri, Slikozis hastalığına maruz kalanların sosyal güvenliklerinin sağlanması gibi toplumsal-siyasal-çalışma yaşamını ve demokratik alanı ilgilendiren konularda BDP’nin vermiş olduğu önemli kanun teklifleri arasında yer aldı.

23 Dönemde Milletvekilleri tarafından Meclis’e toplam 901 kanun teklifi verildi. Bunun yüzde 11’ini BDP teklifleri oluşturdu.


AKP-CHP-MHP gruplarında vekil başına düşen kanun teklifi 1,5’te kalırken, BDP grubunda vekil başına düşen kanun teklifi 4,95.

BDP Anayasa Paketi Sundu

TBMM’deki anayasa görüşmeleri sırasında tek somut öneriyi yapan BDP grubu oldu. BDP, “AKP’nin anayasa taslağına iliĢkin öneriler”, “Anayasa’da ek değiĢiklik önerileri” ve “yasalarda değiĢiklik teklifi”nden oluşan üçlü “Acil Demokrasi” paketi sundu. BDP grubu, Anayasa görüşmeleri sırasında her bir madde için ayrı ayrı değişiklik önergesi verdi.

Grup Toplantıları ve Basın Toplantıları

“BDP, 23. Yasama Dönemine 104 grup, 152 basın toplantısı yaptı”

BDP’nin grup toplantıları, grup konuşmaları demokrasi manifestosu niteliğindeydi. Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümü-diyalog-müzakere sürecinin geliştirilmesi, yeni anayasa talepleri, demokratikeleşme ve özgürlükler alanında yaşanan sorunlar, işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, kadına yönelik şiddet ve ayrımcı uygulamalar grup toplantılarının ana gündemi oldu. Türkiye’de yaşayan bütün farklı kesimlerin, ezilenlerin, kadınların, işçilerin, öğrencilerin sorun ve taleplerinin dile getirildiği grup toplantıları aydınlara, yazarlara, sanatçılara, sivil toplum örgütlerine ve kadın kuruluşlarına açıldı. BDP’nin Meclis’teki bir diğer etkinliği de basın toplantıları oldu. BDP’li vekiller toplam 152 basın toplantısı düzenledi. İnsan hakları alanında yaşanan ihlaller, kadına yönelik şiddet, özgürlükleri sınırlandıran uygulamalar, cezaevlerindeki sorunlar, eğitim, sağlık alanında yaşanan sorunlar basın toplantılarının konu başlıklarını oluşturdu.

Gensoru ve Genel Görüşmeler

BDP grubu, toplumsal gösterilerde orantısız güç kullanılması nedeniyle İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Hükümetin izlediği politikalar ve hükümet programında verilen taahhütlerin karşılanmaması nedeniyle de Başbakan hakkında 2 gensoru önergesi verdi. BDP Grubu ayrıca Ergenekon soruşturması ve yasadışı örgütlenmeler hakkında genel görüşme açılması için önerge verdi ancak, genel görüşme açılması AKP oylarıyla reddedildi.

Araştırma Önergesi Başlıkları

FAILI MEÇHUL-KATLIAM-SÜPHELI ÖLÜM

* Turgut Özal’ın ölümünün araştırılması

* 1930 Ağrı Zilan katliamının araştırılması

* Faili meçhul cinayetler

* 1995 Gazi Olaylarının araştırılması

* 12 Mart 1971’de yaşanan Kızıldere Katliamının araştırılması

* Faili meçhul cinayetlerin, karanlıkta kalan olayların araştırılması

* Bülent Ecevit’in hastalığı ve hükümetin düşmesi hakkında

* Hakkari Geçitli katliamının bütün boyutlarıyla araştırılması

* Öldürülen işadamları cinayetlerinin araştırılması

* Kürt işadamlarına yönelik faili meçhul cinayetlerin araştırılması

* Özal’ın ölümünün araştırılması

* Aselsan’daki şüpheli ölümlerin araştırılması

* Maraş olaylarının araştırılması

* Kemal Türkler cinayetinin araştırılması

* Maraş olaylarının araştırılması, sorumluların yargılanması

* 12 Mart Gazi katliamı hakkında

* JİTEM faaliyetleri ve faili Meçhul cinayetlerin araştırılması

* Faili meçhul cinayetler

* 1 Mayıs 1977’de yaşanan olayların araştırılması

* Tunceli’deki faili meçhul cinayetler

* Şemdinli’de 12 köylünün öldürülmesi olayının araştırılması

* 1938 Dersim olaylarının araştırılması

DEMOKRATIKLESME-KÜRT SORUNU

* Devlet sırrı uygulamasının araştırılması

* Dış politika sorunlarının tespiti ve çözümünün araştırılması

* Seçim ve partiler rejiminin yol açtığı sorunların tespiti

* Bağımsız yargı alanında yaşanan sorunların araştırılması

* Demokratik açılım sürecinde yaşanan tıkanmanın araştırılması

* 1960 darbesinden buyana TSK’dan atılanların araştırılması

* Adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarında yaşanan sorunların araştırılması

* 12 Eylül darbecilerinin yargılanması

* Genelkurmay kaynaklı andıç uygulamalarının araştırılması

* Genel Bilgi Toplama uygulamasının araştırılması

* Genelkurmay’ın eylem planı hakkında

* Kürt sorununun neden ve sonuçlarının araştırılması

* Zorunlu göç mağdurlarının yaşadığı sorunlar

* Kürt sorunundan kaynaklı toplumdan gizlenen hakikatlerin araştırılması

* Geçmişten günümüze uygulanan asimilasyon politikaları

* “Terör tazminatı”nın uygulanmasından doğan sorunlar

* Suriye’ye göçeden vatansızların sorunlarının araştırılması

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

* Basın özgürlüğü alanında yaşanan sorunların araştırılması

* Basın özgürlüğünün önündeki engellerin araştırılması

* Basın özgürlüğünün önündeki engeller

* Irkçı dizilerin etkilerinin araştırılması

* Yerel basının sorunları

* Muhalif basına yapılan ve faili meçhul kalan saldırılar

ANADİL

* Anadilde eğitim göremeyen çocukların yaşadığı sorunlar

* Anadil eğitimi alamayan vatandaşların karşılaştığı sorunlar

* Anadil yasağının olumsuz sonuçları

* Anadilde eğitim yasağının yol açtığı sorunların araştırılması

TOPLU MEZARLAR-KAYIPLAR

* Toplu mezarların araştırılıp sorumluların açığa çıkartılması

* Şeyh Sait ve Seyit Rıza’nın mezar yerlerinin araştırılması

* Toplu mezarların araştırılması

* Toplu mezarların araştırılması

* Dersim’in kayıp kızlarının araştırılması

INSAN HAKLARI İHLALLERİ

* Linç olaylarının araştırılması

* Adli Tıp’ın verdiği raporların insan haklarına uygunluğu hakkında

* Şırnak’ta güvenlik güçlerinin yol açtığı ihlallerin araştırılması

* İnsan Hakları Savunucularına yönelik engellemelerin araştırılması

* Orantısız güç kullanma eğiliminin nedenlerinin araştırılması

* Seyahat özgürlüğünü engelleyen hukuk dışı uygulamalar

* Mayın vakalarının araştırılması

* Muğla’da yaşanan saldırının bütün boyutlarıyla araştırılması

* Sınırda yaşanan kaçakçı ölümlerinin araştırılıp, önlemlerin belirlenmesi

* Cenazelere işkence olaylarının araştırılması

* Irkçılıktan kaynaklı nefret suçlarının bütün boyutlarıyla araştırılması

* Askeri alanlardaki mayınların yol açtığı sonuçlar

* Newroz’da yaşanan olaylar

* İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi için alınacak tedbirler

* Van-İran sınırında yaşanan ölümler

* Van’daki Newroz olayları

* Toplumsal olaylara orantısız güç kullanımı

* Ağrı’da seçimler sonrası yaşanan olayların araştırılması

* Mayın kurbanlarının araştırılması

EKONOMI

* Hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların araştırılması

* Balıkçılık sektöründe yaşanan sorunların araştırılması

* GAP Bölgesi’ndeki işsizlik ve yoksulluğun araştırılması

* Arıcılık Sektöründeki sorunların araştırılması

* Hayvancılık sektöründeki sorunların araştırılması

* Şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının araştırılması

* Eczacılık sektörünün sorunlarının araştırılması

* Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sonrasında doğan sorunlar

* Telif hakları alanında yaşanan sorunlar

* Tekstil sektöründe yaşanan sorunlar

* Tütüncülük sektörünün sorunları

* Kırmızı et sektöründe yaşanan sorunların araştırılması

* Fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlar

* Kalkınma Ajanslarının amaçlarına uygunluğunun araştırılması

* Yolsuzluk olaylarının araştırılması

* KEY ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılması

* Yolsuzlukla mücadele stratejisinin belirlenmesi

* Sosyal yardımların yol açtığı sorunların araştırılması

* Tarım sektöründe yaşanan sorunların araştırılması

* Yayla yasaklarının yol açtığı sorunların araştırılması

* Bölgeler arası farklılıkların nedenlerinin araştırılması

* Mayınlı arazilerin temizlenmesi, tarıma açılması hakkında

* TOKİ projelerinin inşaat sektörüne olumsuz etkileri

* Çay üreticilerinin yaşadığı sorunların araştırılması

* Yoksulluğun yol açtığı sorunların araştırılması

* Enerji alanında yaşanan sorunların tespiti, alınacak önlemlerin belirlenmesi

* Yoksul kırsal nüfusun durumlarının araştırılıp, alınacak önlemlerin belirlenmesi

* Tüketici hakları alanında yaşanan sorunlar

* Belediyelerde yaşanan yolsuzlukların araştırılması

* Su hizmetlerinin özelleştirilmesinden doğan sorunlar

* GAP’ın bitirilmesinin önündeki engeller

* Petrol ürünleri hakkında

* Arıcılık sektöründe yaşanan sorunlar

* Fazla kamu araçlarının kamu maliyesine getirdiği yük

* Ankara’da ulaşım zammının nedenleri

* Sosyal yardımların araştırılması

* Küresel ekonomik kriz

* Kömür üretim ve ticaretinde yaşanan usulsüzlükler

* Enerji sorunları

* Bölge’deki kuraklık felaketi

* Kredi kartı borçlarının yarattığı krizin araştırılması

* Van ilinin ekonomisini olumsuz etkileyen enerji sorunu

* Van’daki tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlar

* Pamuk üretiminde yaşanan sorunlar

ÇALISMA YASAMI

* Esnek istihdam politikasının yol açtığı sorunların araştırılması

* İşsizliğin bütün boyutlarıyla araştırılması

* Geçici personel rejiminin yol açtığı sorunların araştırılması

* Asgari ücretin yarattığı adaletsizlik sorunu

* Şoför esnafının yaşadığı sorunlar

* Maden kazalarının araştırılması, alınacak önlemlerin belirlenmesi

* PTT’de taşeronlaştırmanın yol açtığı sorunların araştırılması

* Sendikal örgütlülüğün önündeki engellerin araştırılması

* Sendikalaşmanın önündeki engellerin araştırılması

* Taksici esnafının yaşadığı sorunların araştırılması

* Mevsimlik işçilerin karşılaştığı sorunların araştırılması

* İşsizliğin nedenlerinin araştırılması, alınacak önlemlerin belirlenmesi

* Emeklilerin yaşadığı sorunların araştırılması

* Mevsimlik işçilerin yaşadığı ölümlü trafik kazaları

* Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılması

* Tuzla tersanelerindeki ölümler

* Kamuda çalışan 4-C statüsündeki personelleri sorunları

* İstanbul’da Kayıt dışı işçilik ve taşeronlaşma hakkında

* İş güvenliği sorunları

* İşsizliğin önlenmesi

* Kot taşlama işçilerinin sorunları

* İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sorunlar

FARKLI KÜLTÜRLER

* Mıhellemilerin yaşadıkları sorunların araştırılması

* Romanların sorunları

* Göçmenlerin yaşadığı sorunlar

* Etnik grupların araştırılması

* Türkiye’de yaşayan göçmenlerin sorunları hakkında

* Alevilerin karşılaştığı sorunlar

* Koçerlerin sorunları

ÇEVRE – YASAM

* Iğdır’daki hava kirliliğinin araştırılması

* ÇED raporlarının işlevselliğinin araştırılması

* Sel baskınlarının yol açtığı sorunların ve alınacak önlemler

* Nükleer santralin Iğdır’da yaratacağı risklerin araştırılması

* HES projelerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması

* Nükleer enerji ve nükleer santraller hakkında

* Akkuyu nükleer santralinin etkilerinin araştırılması

* Trafik kazalarının nedenlerinin araştırılması

* Demiryollarında yaşanan sorunların araştırılması

* Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki deprem riskinin doğuracağı sonuçlar

* Kocaeli’ndeki depremzedelerin sorunları

* Sel felaketlerinin etkilerinin azaltılması için alınacak önlemler

* Doğu Karadeniz’deki HES projelerinin etkileri

* Küresel ısınmanın etkilerinin araştırılması

* Van Muradiye’deki Sarımehmet Barajı hakkında

* Van’daki hava kirliliğinin araştırılması

* Hakkari’de yaşanan hava kirliliğinin araştırılması

* İstanbul Beyoğlu imar planı ve yaşanan sorunlar

* Narlı Ova’daki Katı atık çöp tesisi ve çevreye verilen zarar hakkında

* Orman yangınları

* TPO, TÜPRAŞ ve PO’nun yarattığı hava kirliliğinin etkilerinin araştırılması

* Hasankeyf’te barajın yaratacağı zararların araştırılması

* Munzur Vadisi

* Muş ovası hakkında

* Deprem ve doğal afetler

* İstanbul’un çevre sorunlarının araştırılması

* Mersin’de yapılacak nükleer santralin etkileri

* Şırnak’ta sınır güvenliği adı altında yapılan barajın yolaçağı sorunlar

ENGELLILER

* Engellilerin sorunları

* Engelli vatandaşların sorunlarının araştırılması

* Engellilerin yaşadığı sorunların araştırılıp, gerekli önlemlerin belirlenmesi

* Huzurevlerinde-rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan sorunların araştırılması

KADIN

* Kadın intiharlarının nedenlerinin araştırılması

* Siirt’te yaşanan cinsel istismarların araştırılması

* Kadına yönelik şiddetin kadın sağlığına etkisinin araştırılması

* Kadının çalışma yaşamında yaşadığı sorunların araştırılması

* Medyada kadına yönelik cinsiyetçi yaklaşımların araştırılması

* Cinsel istismar ve tecavüzün engelleyecek gerekli önlemlerin belirlenmesi

* Medyada kadına yönelik cinsiyetçi yaklaşımın araştırılması

* Van Erciş’te yaşanan tecavüz olaylarının araştırılması

* Kız çocuğu evliliklerinin araştırılması

* Kişisel cinsel tercihlerinden dolayı ayrımcılığa uğrayanlar

* Kadın cinayetlerinin araştırılması

* Kadın istihdamında yaşanan daralmanın araştırılması

EĞITIM

* Eğitim materyallerindeki cinsiyetçi yaklaşım sorunları

* Eğitim-öğretimde devamsızlığın nedenleri hakkında

* Eğitim Fakültesi mezunlarının istihdamı hakkında

* Sınav merkezli eğitim sisteminin yol açtığı sorunlar

* Okullardaki ırkçı ve ayrımcı uygulamaların araştırılması

* Okullardaki şiddet olaylarının araştırılması

* Zorunlu din dersiyle ilgili uygulamaların araştırılması

* Taşımalı eğitim sisteminde yaşanan sorunların araştırılması

* YİBO’larda yaşanan sorunların araştırılması

* Eğitim kurumlarındaki cemaat örgütlenmelerinin araştırılması

* Okullarda meydana gelen ölümlü kazaların araştırılması

* Dershane öğretmenlerinin sorunlarının araştırılması

* Eğitim-öğretimde yaşanan sorunlar

* ÖSYM’nin yaptığı sınavların toplum üzerindeki etkiler

* Ücretli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar

* 16-Yatılı Bölge Okulları’nda yaşanan sorunlar

* İlköğretime devam edemeyen öğrenciler

* YGS sınavı kopya iddiaları

ÜNiVERSITELER

* Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının araştırılması

* Üniversitelerin sorunlarının araştırılması

* Üniversitelerde öğrencilere yönelik saldırılara karşı önlemlerin belirlenmesi

* Yurtlarda yaşanan sorunların araştırılması

* Üniversitelerdeki saldırıların araştırılması, alınacak önlemlerin belirlenmesi

* Yurtlarda yaşanan sorunların araştırılıp, alınacak önlemlerin belirlenmesi

* Üniversite öğrencilerine dönük cezalar

* Öğrenci eylemlerine dönük müdahalelerin araştırılması

KORUCULUK

* Hançer timleri

* Koruculuk sisteminin kaldırılması için bir meclis araştırması açılması

* Koruculuk sisteminin yol açtığı tahribatların araştırılması

ASKER INTIHARLARI

* Kışlalardaki şüpheli asker ölümlerinin araştırılması

* TSK’daki intiharların nedenlerinin araştırılması

* Kuşkulu asker ölümlerinin araştırılması

* Kışlalarda uygulanan fiziki ve sözlü şiddetin sonuçları hakkında

* Askerlerin yaşadığı Güneydoğu sendromunun araştırılması

* Vicdani redçilerin yaşadığı sorunlar

CEZAEVLERI

* Tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunları hakkında

* Erzurum Cezaevi’nde yaşanan uygulamaların araştırılması

* Ailelerinden uzakta kalan hükümlülerin sorunlarının araştırılması

* İnfaz koruma memurlarının yaşadığı sorunların araştırılması

* Cezaevlerindeki sağlık sorunları

* F Tipi cezaevlerinde yaşanan sorunlar

* Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı sorunlar

* Hayata dönüş operasyonu

* Tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı sorunlar

* Cezaevlerinde yaşanan sorunların araştırılması

SAĞLIK

* Güneydoğu’daki kanser vakalarının neden ve sonuçlarının araştırılması

* Biber gazı kullanımının yol açtığı sağlık sorunlarının araştırılması

* Hemşirelerin karşılaştığı sorunların araştırılması

* Yeşil kart uygulamasında yaşanan sorunların araştırılması

* Madde bağımlılığının nedenleri ve sonuçlarının araştırılması

* Adli Tıp Kurumunda yaşanan sorunların araştırılması

* Kot taşlama işçilerinin yaşadığı sağlık sorunlarının araştırılması

* Ekonomik krizin sağlık üzerine etkilerinin araştırılması

* Sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların araştırılması

* Aile hekimliği uygulamasının sonuçları ve doğurduğu sorunların tespiti

* Biber gazı ve gaz bombalarının yol açtığı sonuçlar hakkında

* Ameliyathane hemşirelerinin çalışma koşulları hakkında

* Pnömokonyoz meslek hastalığının yol açtığı sonuçlar

* Baz istasyonlarının yaydığı etkinin araştırılması

* Gıda sektöründe denetim eksikliklerinin araştırılması

* Üniversite hastanelerinde yaşanan sorunlar

* Kanser ilaçlarına erişimin kolaylaştırılması için alınacak tedbirler

* Gıda güvenliğinin araştırılması

* Devlet ve özel sağlık kuruluşlarında yaşanan ölümler

* Genetiği değiştirilmiş ürünlerin etkilerinin araştırılması

* İnternet kullanımının çocuklar üzerindeki etkisi

SPOR

* Spor ve sporcuların sorunları

* Türkiye’nin olimpiyatlardaki başarısızlığının nedenleri

ÇOCUK

* Çocuk tutukluların yaşadığı sorunların araştırılması

* Çocuk kaçırma vakalarının ve alınacak önlemlerin araştırılması

* Tutuklu çocuklara işkence iddialarının araştırılması

* TV programlarının çocuklar üzerinde yol açtığı etkilerin araştırılması

* Kayıp çocukların araştırılması

* Sokak çocuklarının sorunlarının araştırılması

* Toplumsal olaylarda çocukların hedef alınması

* Mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan çocuk işçiliğinin araştırılması

* Toplumsal olaylarda çocuk ölümleri

Kanun Teklifi Başlıkları

DÜSÜNCE-BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ – TMK

* TCK’nın 301’inci maddesinin kaldırılması hakkında kanun teklifi

* TCK ve TMK’da değişiklik (gazete kapatmaları hakkında)

* TMK’nın yürürlükten kaldırılması

* Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik teklifi

* Terörle Mücadele Kanunu’nda (propaganda suçu) değişiklik

* TMK’da çocukların yargılanmasıyla ilgili değişiklik

* TCK 215-220-221’de değişiklik

 

TCK

* Elektronik haberleşme kanununda değişiklik

* TCK 243-244-264-301’de değişiklik

* Telefon dinleme cezasının artırımı hak.

* Cinsel tacize ceza artırımını öngören kanun teklifi

* Deniz Gezmişlerin idamıyla ilgili kanunun yürürlükten kaldırılması

* Linç girişimlerinin insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına alınması

* Nefret suçlarının ve ayrımcılığın önlenmesi-TCK değişiklik

 

SIYASI PARTILER-SEÇIM YASASI

* Mahalli idareler seçimlerinde barajın yüzde 3’e indirilmesi

* SPK’da değişiklik-parti kapatmanın zorlaştırılması

* Seçim kanununda değişiklik (ittifakların serbest hale gelmesi)

* Mahalli idareler-muhtarlık seçiminde değişiklik teklifi

* Seçim kanununda değişiklik-barajın indirilmesi

* Seçimlere katılmayanlara uygulanan para cezasının kaldırılması

* Siyasi partiler ve seçim kanununda değişiklik

 

KADIN

* Meclis içtüzüğünde değişiklik (giyim)

* Siyasi partiler kanununda değişiklik (kadın kotası)

* Medeni kanunda değişiklik

* TCK’da değişiklik-tecavüz suçları

* Kadın erkek eşitliği konusunda komisyon kurulması hakkında

* Kadın kotası

* 8 Mart’ın resmi tatil günü ilan edilmesi

* Cinsel taciz ve tecavüze yönelik cezaların arttırılması

GENEL

* Pasaport kanununda değişiklik

* Afet kanununda değişiklik

* Uluslar arası sözleşmelere konan çekincelerin kaldırılması

* İl Özel İdaresi Kanunu’nda değişiklik teklifi

* AİHM’e seçilecek Türkiye yargıcıyla ilgili kanun teklifi

ASKERLIK

* Vicdani reddin tanınması

* Askerlik kanununda değişiklik teklifi

* TSK İç Hizmet Kanununda değişiklik

TOPLUMSAL OLAYLAR

* Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda değişiklik

* Polis vazife salahiyetleri kanununda değişiklik

* Polis kanununda değişiklik

ANADIL-KÜRDOLOJI-NEWROZ

* Oda isimlerinde “Türk” ifadesinin “Türkiye” olarak değiştirilmesi

* Şapka ve harf kanuna aykırılığı düzenleyen TCK 220’inci maddede değişiklik

* Hakkari Üniversitesi’nin adının Hakkari Ahmedê Xanî olarak değiştirilmesi

* Soyadı kanununda değişiklik

* Türk Harf Kanunu’nda değişiklik

* İki üniversitede Kürt dili ve edebiyatı bölümü kurulması

* Tunceli ilinin adının Dersim olarak değiştirilmesi

* Değiştirilen yer isimlerinin yeni isimlerle kullanılması

* 21 Mart Newroz Bayramının resmi tatil ilan edilmesi

* 21 Mart’ın resmi tatil günü ilan edilmesi

 

ALEVILER

* Cemevlerinin ibadet yeri sayılması hakkında

* Nüfus cüzdanlarında din hanesinin kaldırılması hakkında

* Madımak Oteli’nin müze yapılması hakkında teklif

SAĞLIK

* Sigara yasağıyla ilgili değişiklik teklifi

* Slikozis hastalığına maruz kalanların sosyal güvenlikleri hakkında

* Sağlık Enformasyon Daire Başkanlığı kurulması hakkında

FAILI MEÇHUL-HAKIKATLER

* Hakikat ve Adalet Komisyonu’nun kurulması kanun teklifi

* TCK’da değişiklik (Faili meçhul cinayet-zaman aşımı)

EĞITIM

* Van 100. Yıl Üniversitesi’nde su ürünleri fakültesi kurulması hakkında

* YÖK Kanunu’nda değişiklik-türban-

* Milli Eğitim Kanunu’nda değişiklik-M. Güvenlik dersinin kaldırılması

* YÖK kanununda değişiklik-öğretim elemanları kadrosu

* Eğitim Kanunu’nda değişiklik

* Öğrenci affını düzenleyen kanun teklifi

* Harç Kanununda değişiklik

CEZAEVLERI-TUTUKLULUK

* Diyarbakır eski E Tipi Cezaevi’nin müzeye dönüştürülmesi

* Sinop Cezaevi’nin “Sabahattin Ali Müzesi Yapılması” hakkında

* Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik (Tutuklu nakilleri hakkında)

* Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik-Adli Tıp raporları

* Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik-tutukluluk süresi

* Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik

* CMK 2’de değişiklik

* CMK 135’de değişiklik

* CMK 139-140’da değişiklik

* CMK 153-157’de değişiklik

* CMK 231-232’de değişiklik

* 12- CMK 250-251-252’de değişiklik

* 13- Hükümlü ve tutuklulara yönelik SSK kanununda değişiklik

* 14- CMK’da tutukluluk süresine ilişkin değişiklik

 

ÖZLÜK HAKLARI

* Kamu avukatlarının maaş ve özlük haklarında düzenleme

* Muhtarların özlük haklarıyla ilgili değişiklik teklifi

* İl özel idaresi kanununda değişiklik (Özlük haklar)

* SGK’da değişiklik (İnfaz koruma memurlarının özlük hakları)

* Maden Kanunu’nda değişiklik-denetçilerin özlük hakları

* Avukatlık kanununda değişiklik teklifi

* Kenan Evren’in haklarının geri alınması hakkında değişiklik

* Aylık ve tazminat bağlanması hakkında kanunda değişiklik

* Devlet memurları kanununda değişiklik

* Belediye müfettişlerinin özlük hakları

* 65 maaşıyla ilgili düzenleme

EKONOMI-ÇALISANLAR

* İş kanununda değişiklik (İş güvencesi)

* İşsizlik Sigortasında değişiklik

* Devlet memurları kanununda değişlik

* Vatandaşlık Geliri Kanun teklifi

* SSK kanununun bir maddesinde değişiklik

* İş kanununda değişiklik teklifi

* Kredi kartı faizlerinin düşürülmesi hakkında kanun teklifi

* 1 Mayıs’ın tatil olması

* Kapatılan tütün fabrikası işçilerinin kamu kurumlarına nakli

 

TBMM’deki Anayasa Görüşmeleri sırasında BDP’nin AKP’ye sunduğu Anayasa Değişiklik Önerileri

(Anayasanın Başlangıç kısmı) Türkiye cumhuriyeti vatandaşlığı, eşit vatandaşlık, farklılıkların zenginlik olduğu, barışı, özgürlüğü, eşitliği temel alan toplumsal düzen gibi tanımlamalarla yeniden oluşturuluyor.

* Kadınlara yönelik olarak kota ve pozitif ayrımcılık düzenleniyor (Madde 10)

* Bağımsız Kişisel Verileri Koruma Üst Kurulu öngörülüyor (madde 20)

* Din derslerinin isteğe bağlı hale getirilmesi düzenleniyor (24. madde)

* Türk toplumu Türkiye toplumu olarak değiştiriliyor (Madde 41)

* Anadilde eğitim hakkı tanınıyor (42. madde)

* Emeklilere sendika kurma hakkı tanınıyor (Madde 51)

* Toplu iş sözleşmesiyle birlikte grev hakkı da getiriliyor (Madde 53)

* Türk yerine Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı tanımı getiriliyor (madde 66)

* Parti tüzük ve programlarının uyacağı esaslardan “bölünmez bütünlüğe aykırılık” ifadesi çıkarken, şiddet ve ırkçılığı desteklememesi koşulu getiriliyor. (Madde 68)

* Parti kapatma maddeden çıkartılırken yerine alternatif olarak hazine yardımı kesintisi düzenleniyor (madde 69)

* Vicdani ret hakkı tanınıyor (madde 72)

* Sadece adi suçlar yasama dokunulmazlığı kapsamı dışında tutuluyor (madde 83)

* Askeri yargının görev alanı sadece disiplin mahkemeleriyle sınırlandırılıyor. Sivillerin savaş halinde de askeri mahkemelerde yargılanmasının önüne geçiliyor. (madde 145)

* Anayasa Mahkemesinin üye seçimiyle ilgili değişiklik (madde146)

* Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 9 yıl olarak değiştiriliyor (madde 147)

* Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun açılması (madde 148)

* Adalet Bakanı HSYK’dan çıkarılırken, başkanın kurulun kendi içinden seçilmesi öngörülüyor (madde 159)

 

BDP’nin AKP’ye sunduğu Yasa Değişikliği Teklifi Önerileri

* Suç ve suçluyu övme maddesinden “suçluyu övme” ifadesi çıkartılıyor (TCK 215)

* Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt üyeliğini esas alan fıkra ile örgüt propagandasını düzenleyen fıkra maddeden çıkartılıyor (TCK 220)

* Örgüt mensubu olmasa dahi terör suçlusu sayma fıkrası kaldırılıyor (TMK Madde 2)

* Cezaların arttırılmasını öngören madde tümden çıkartılıyor (TMK Madde 5)

* Örgüt propagandasında açıkça bir şiddeti ve şiddet yöntemlerini savunma ve bunun toplumda yakın bir tehlike yaratması koşulu getiriliyor (TMK Madde 7)

* Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik (Çocuklar kapsam dışı tutuluyor)

* Toplantı sonrasında dağılma sırasında silahlı mukavemet gösterenlere ceza 5 yıldan üç yıla indiriliyor (TGYK Madde 33)

* Seçim barajının yüzde 3’e çekilmesi, bu olmazsa 5 seçim çevresinde birinci gelen partinin barajı aşmış sayılması öngörülüyor (Milletvekili Seçim Kanunu Madde 33)

* Seçimlerde yüzde 1’den fazla oy alan partilere hazine yardımı öngörülüyor (Siyasi partiler yasası ek-1)

* Eş Başkanlık Kurumu getiriliyor (SPK Madde 15)

* Ön seçimde propaganda ile ilgili hükümler bölümünde dil yasağı maddeden çıkartılıyor (SPK madde 43)

* Propaganda yayınlarında Türkçe dışındaki dillere serbestlik tanınıyor. (Seçimlerin Temel Hükümleri madde 58)

* İmar Kanunu’nda değişiklik (Cemevlerinin ibadete açılması)

 

BASIN TOPLANTISI BAŞLIKLARI
Çocuklara dönük şiddet Dersim’deki operasyonlar-bombalamalar
Ceylanpınar’daki işçi alımları Urfa’daki KCK operasyonu
BDP’lilere karşı gözaltı olayları Anayasa tartışmaları
Mahmur Raporu CMK’da değişiklik teklifi
Türkiye Küçük Millet Meclisi’nin faaliyet raporu Milli güvenlik dersinin kaldırılması hakkında
Alevi Çalıştayı hakkında Özal ve Eşref Bitlis’in ölümü
Bölgedeki olaylar-BDP incelemesinin sonuçları TCK’da değişiklik hakkında
Siirt’te bir militanın cenazesinin verilmemesine ilişkin Öldürülen işadamları hakkında
Alevi Çalıştayı ve Madımak Oteli Kanun teklifi Basın özgürlüğü ihlalleri hakkında
Çocuk tutuklulara işkence iddiası hakkında Dil yasakları
Tutuklu gazeteciler hakkında Hasta hükümlüler
Sayıştay kanunu-Gruzi patlaması Yargı-uzun tutukluluk
İst. Üniversitesi’nde 28 Şubat sürecinde yaşananlar Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları hakkında
Hasta tutuklu ve hükümlülerin sorunları Çeşitli kanunlarda değişiklik teklifi hakkında
Basın özgürlüğü Urfa’daki kayıp Gülistan E. Hakkında
Van’da ihtisas hastanesinin kapatılması Kürtçe şiir kitabı hakkında
BDP’nin Anayasa taslağı açıklandı BDP’li vekillere saldırı-Şırnak Mv. S Bayındır’ın durumu
Şırnak’taki sigara kaçakçılarının sorunları Kadına yönelik şiddetle mücadele günü
Eğitim ve sınav sistemindeki ayrımcı uygulamalar BDP’ye yönelik saldırı hak.
DTP Eski Eş Başkanı Ahmet Türk’e saldırı hak. Cezaevlerindeki sağlık sorunları
TMK mağduru çocuklar Üniversitelerde öğrencilere dönük saldırılar
Eskişehir’deki kayıp öğretmen hakkında Muş’ta değiştirilen yer isimleri hakkında
Anayasa teklifi tartışmaları Siirt’ta Kürtçe yazılı çöp konteynerlerinin toplatılması
Anayasa teklifi oylaması-parti kapatma maddesi 10 Aralık insan hakları haftası
D. Özerklik kitapçığı- A. Türk’e açılan davaya ilişkin Gösterilerdeki orantısız güç kullanımı
Şırnak’ta bir kişinin askerlerce öldürülmesi TCK ve TMK’nın yol açtığı yol açtığı sonuçlar
Operasyonlar, yayla yasakları, Öğrencilere dönük saldırılar
Zonguldak’ta maden işçilerinin ölümü hakkında Bitlis’teki toplu mezar
Öğrencilere dönük linç girişimleri-saldırılar hakkında Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri raporu
Yargıda ve tüketici haklarında yaşanan sorunlar Cezaevlerindeki hasta tutuklular
Silopi’deki barış yürüyüşüne yapılan saldırı Toplu mezarlar
Silopi’deki barış yürüyüşüne saldırı Şırnak’taki askeri atış hakkında
Hakkari’deki olaylar Hakikat ve Adalet Komisyonu kurulması hak. K. Tekl.
TMK mağduru çocuklar Tutuklu yazar Nevin Berktaş hakkında
Sınır ölümleri hakkında Darbecilerin yargılanması
Öğrenci seçme sınavı hakkında Toplu mezarlar-gözaltılar
Açılım süreci-ateşkes çağrısı İnsan Hakları Komisyonu’na DTP’li üyenin alınmaması
Küçük Millet Meclisi’nin çalışmaları Kuzey Irak’a düzenlenen kara harekatı
Soru önergelerine yanıtlar hakkında Diyarbakır’ın yerel sorunları
Seçim barajının düşürülmesi hakkında Demokratik Özerklik kitapçığına karşı tepkiler
Siirt’te tahrip edilen cenazelerin ailelere verilmemesi Ergenekon soruşturması-seçmen kütükleri hakkında
Hasta tutuklular Faili meçhul cinayetler
Referandumla ilgili hakkında çıkan haberler Meclis’teki oturma eylemine ilişkin
Milli Güvenlik siyaset Belgesi 12 Mart Gazi Katliamı ve 12 Mart Darbesi
Siyasi partiler ve seçim yasasında değişiklik teklifi Sivas katliamı

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: